Kinh Kỳ cầu và Điệp phái


Hỏi: Kính bạch Thầy, người tín đồ Phật giáo nào hay đi chùa được cho một quyển kinh Kỳ Cầu nhỏ bằng bao thuốc lá, để khi chết bỏ vào túi áo mang theo, khi gặp quỷ sứ tra xét đưa cuốn kinh này ra, quỷ sứ biết đó là đệ tử của Phật không tra xét và không buộc tội. Người nào đến chùa được làm lễ quy y Tam Bảo thì được phát cho lá phái hay tờ điệp. Khi chết một tờ đem thiêu đốt cháy thành tro than, đem bỏ xuống giếng hoặc mang ra sông bỏ, một tờ xếp nhỏ để vào lòng bàn tay người chết mang đi. Làm như vậy có đúng không, thưa Thầy? Mong Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ.

Đáp: Điệp phái quy y Tam Bảo là do Phật giáo bị phân chia ra làm nhiều bộ phái, các tổ muốn biết số người theo Phật giáo bao nhiêu nên lập ra Điệp phái.

Khi truyền giáo từ Trung Quốc sang Việt Nam, các tổ Đại thừa biến tờ Điệp phái thành loại giấy thông hành cho người chết. Khi xuống Địa Ngục, nhờ những tờ điệp phái này mà vua Diêm Vương cùng quỷ sứ giảm khinh tội trạng và sớm được đầu thai. Nếu ai không có giấy này thì không được giảm tội, và có thể ở tù chung thân không được đi đầu thai. Đây cũng là một sự lừa đảo, lường gạt của các nhà sư Đại thừa, để lôi cuốn người khác theo tôn giáo mình. Cũng như thời Pháp thuộc cai trị ở Việt Nam, người dân bản xứ nào được giấy tờ giặc pháp cấp nhập quốc tịch Pháp thì hưởng mọi quyền lợi, và không bị bắt bớ tù tội. Cho nên, người nào được làm lễ quy y Tam Bảo là được “nhập quốc tịch Thích Ca”, và quỷ sứ vua Diêm Vương không hành phạt.

Thật là một điều bất công, phi đạo lý. Sống trên dương gian chuyên làm điều ác, chỉ cần có giấy Điệp phái của các thầy Đại thừa, thay Phật cấp cho là khỏi bị tù tội! Các nhà Đại thừa đã biến Phật giáo thành một tôn giáo mê tín, chuyên lừa đảo lường gạt người khác, bằng những điều mê tín, lạc hậu, phi đạo đức. Trong khi đức Phật xác định, kẻ nào giết hại chúng sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu sẽ bị đọa Địa Ngục. Thế mà các nhà Đại thừa đi ngược lại lời dạy của đức Phật, làm một điều gian xảo, chỉ cần có giấy chứng điệp là thoát tội Địa Ngục.

Các nhà Đại thừa lại còn dạy rằng, khi trẻ con mới sanh đem vào chùa quy y Phật sẽ không bị tà ma, quỷ quái bắt làm cho đau bịnh, hay hoặc trẻ mới sanh đem đến chùa quy y Phật sẽ được mạnh giỏi và không bị đau ốm, nhờ chư Phật phù hộ cho mạnh giỏi. Trên đây là những điều mê tín mà quý Thầy trong các chùa thường dạy tín đồ như vậy, để thu hút tín đồ thường đến chùa cúng bái, chỉ cần dạy bảo những điều mê tín đó là các thầy chẳng tu hành gì, ngồi không mà ăn (ngồi trong mát ăn bát vàng).

Khoảng mười năm gần đây, có xuất hiện một loại kinh nhỏ bằng gói thuốc hút có tên là kinh Kỳ Cầu. Trong kinh Kỳ Cầu dạy, nếu có quỷ sứ hay vua Diêm Vương tra hỏi, thì đưa kinh Kỳ Cầu ra liền mới không bị tra hỏi và được đi tái sanh, không sa Địa Ngục:
“Mạng chung số thác Quỷ sứ hỏi cầu Đã có Kỳ Cầu Diêm Vương tra hỏi Đứng lại mà nói Đã có Kỳ Cầu” (trang 2,3) Đó là một loại mê tín, phi đạo đức. Nếu làm tội lỗi, tức là làm ác, thì chỉ có làm việc thiện mới chuyển hóa được, để thoát khỏi cảnh khổ hay là cảnh Địa Ngục, chứ không phải có Kỳ Cầu là tiêu tai thoát nạn. Thật là những tà giáo Đại thừa bày nhiều điều phi đạo đức.

Kinh Kỳ Cầu là một loại kinh tà giáo, ngoại đạo, mượn danh Phật pháp để lừa đảo tín đồ Phật giáo làm việc mê tín, lạc hậu. Kinh Kỳ Cầu giống như giấy thông hành của giặc Pháp, cấp cho những người dân bản xứ trong vùng chúng đã chiếm trong thời chiến tranh. Trong kinh này còn dạy, nếu ai có kinh này thì chư Phật mới biết mà cứu độ:
“Chẳng có Kỳ Cầu Phật mới biết đâu Lâm chung cứu độ” (trang 9) Đúng là một loại kinh tà giáo, chỉ cần cuốn kinh chớ không phải cần tấm lòng giải thoát.

Trong khi ấy, đức Phật dạy phải ly dục, ly ác pháp thì tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh tức là Tịnh Độ hay là Cực Lạc:

“Chư ác mạc tác Chúng thiện phụng hành Tự tịnh kỳ ý Thị chư Phật giáo” (Kinh Pháp Cú) “Tự tịnh kỳ ý” tức là tâm ly dục, ly ác pháp, tức là Tịnh Độ hay Cực Lạc hiện tiền. Làm ác thì phải chịu tội, thọ khổ, thọ tai ương, chớ không có ai cứu mình được. Phải dứt trừ làm các điều ác, thường làm các điều thiện thì vạn tội tiêu trừ, chứ đâu phải tụng kinh mà được vạn tội tiêu trừ.

“Tụng kinh kỳ cầu Vạn tội tiêu thiên” (trang 4) Họ còn nói, cần mang theo trong người để đi đường đều có thần nhân ủng hộ lúc sống cũng như khi chết (bỏ kinh vào ngực áo người chết):

“Kinh bỏ túi áo Để mà hộ thân Đi xa về gần Tiên thần ủng hộ” (trang 15) “Đến ngày lâm chung Con cháu có lòng Bỏ vào trong ngực Thiên trừ tống thực Phật độ về tây” (trang 15) Đấy là những giọng lừa đảo, dối gạt người, khiến cho những người ngu si, mê muội tin tưởng.

Tóm lại, từ tờ Điệp phái biến thành bùa hộ mạng trị bệnh trẻ con, đến “giấy thông hành” đi đường là một sự lừa đảo của giáo pháp Đại thừa, mà trong các chùa hướng dẫn phật tử. Đây là giáo dục tín đồ mê tín, lạc hậu, để dễ bề móc tiền một cách công khai mà pháp luật nhà nước không bắt tội cướp giựt tài sản công dân. Làm điều ác tâm còn đầy đủ tham, sân, si, nếu được về Tây Phương thì Tây Phương không còn là Cực Lạc mà là Địa Ngục, vì bọn người này sẽ về đó trộm cắp lung tung.

Kinh này viết ra chỉ gạt người vô minh, người còn lạc hậu, mê tín chứ làm sao gạt những người tu sĩ chân chánh đệ tử của Phật được. Tại sao vậy? Tại vì toàn bộ đệ tử của Phật được dạy về đạo đức nhân quả, nên không có một giáo pháp mê tín nào lường gạt được. Chỉ có những người chưa học đạo đức nhân quả thì dễ bị kẻ khác lừa đảo. Là một tín đồ Phật giáo, chúng tôi rất đau lòng khi gặp những cuốn kinh này mạo danh Phật giáo, dạy dân gian làm những điều phi đạo đức.

Cuối cùng, các con hãy cảnh giác, tờ Điệp phái là một giấy chứng thật các con đã quy y theo Phật, chớ không phải là bùa hộ mệnh và cũng không phải là giấy thông hành. Đó là cách thức lừa đảo của quý thầy Đại thừa.

Các con nên nhớ, tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng, tức là không cần phải giấy tờ chứng điệp gì hết. Nếu lòng của các con hướng về Phật, Pháp, Tăng để tìm đường thoát khổ của cuộc đời, thì khi thực hành, với tất cả tâm thành, các con sẽ thấy sự giải thoát thật sự. Đó là các con đã quy y Phật, Pháp, tăng rồi.

Đời sau người ta muốn kiểm tra xem số tín đồ Phật giáo đã quy y được bao nhiêu mới bày ra điệp phái.

Nguồn: http://chonnhu.drupalgardens.com/content/15336-kinh-k%E1%BB%B3-c%E1%BA%A7u-v%C3%A0-%C4%91i%E1%BB%87p-ph%C3%A1i

Kinh Kỳ Cầu

Kỳ cầu chơn kinh Diêm Vương tra hỏi
Liên trì hải hội phúc đẳng hà sa
Đức Phật Di Đà từ bi cứu khổ
Dù giàu dù khó phó chúc kỳ cầu
Phật độ thân sau Tam đồ giải thoát
Chư tôn Bồ Tát tiếp dẫn về tây
Phật thuyết kinh này Kỳ Cầu bảo mạnh
Dầu ai đức hạnh tìm đi qui Phật
Lòng ngay chánh thật Niệm Phật Nam mô
Uống nước Cam lộ muốn sang cực lạc
Mạnh chung số thác đã có kỳ cầu
Quỉ sứ hỏi câu Diêm Vương tra hỏi
Đứng lại mà nói đã có Kỳ Cầu
Thụ giáo đã lâ, mưu sư tế độ
Ân thầy dạy dỗ, niệm Phật ăn chay.
Mỗi tháng mười ngày là conTrời Phật
Sát sinh hại vật không dám lỗi nhầm
Niệm Phật Quan Âm đại mình thần chú.
Khoan ăn bớt ngủ chiêu mộ chuyên cần
Lễ bái tĩnh tâm kỳ cầu Phật bảo.
Nữ nhân tính lão thượng mộ đình tiền.
Học đạo tăng chuyên tìm lên Phật cảnh.
Lòng ngay đa thực thính pháp văn kinh
Chư Phật chứng minh Kỳ cầu danh hiệu
Quy y Tam bảo nhất niệm cảm thông
Chiếc dốc một lòng nhưng công tập phúc.
Thí tài thi thực tu đức tích nhân.
Giải thoát lục cầu Mục liên đắc đạo
Lập đàn huyết hồ rõ chữ sắc không
Phật pháp hữu nhân Kỳ cầu trường thọ
Đội ơn Phật tổ phúc đẳng hà sa
Thoát khỏi hà sa thoát ly địa ngục
Tìm đi làm phúc chư Phật chứng minh
Tịnh độ siêu sinh Kỳ cầu phó chúc
Kẻ phàm người tục chẳng có Kỳ cầu
Phật nào biết đâu lâm chung cứu độ
Giấu ai chẳng có nghiệp chướng oan gia
Thác xuống Cửu tuyền luân hồi phiền não
Lấy ai dạy bảo sinh tử âm dương
Mỗi người một phương , đôi đường cách biệt
Giấu ai chẳng biết, đã biết phải tu
Kẻ đứng người ngồii nghe kinh giảng đạo
Trời đất xoay vần, mấy được làm người
Phú quý ở đời, của đời của Phật
Đừng lo sợ mất, tiếc của trần gian
Sinh ký tử hoàn, về nơi cực lạc
Có tiền có bạc, chẳng có Kỳ cầu
Phật có biết đâu lâm chung cứu độ
Thiện hữu trí thức hòa lại bảo nhau.
Lai nhật biết đâu dâu chỉ kim nhật
Đội ơn trời Phật thượng thọ đăng khoa
Đức Phật Di Đà về sau tiếp dẫn
Ai biết tin cẩn học lấy Hỳ cầu
Dẫu khó dẫu giàu chuyên cần nhật dạ
Tụng kinh kỳ cầu phúc đẳng hà sa
Tụng kinh Kỳ cầu trừ tà sát quỷ
Tụng kinh Kỳ cầu phú quý thọ khang
Tụng kinh Kỳ cầu bảo đường chánh lộ
Tụng kinh Kỳ cầu liên chì hải nội
Tụng kinh Kỳ cầu vạn tội tiêu khiên
Tụng kinh Kỳ cầu cứu bần cứu khổ
Tụng kinh Kỳ cầu Phật độ tùy thân
Thiện nam tín nữ giữ lấy kinh này
Đến lúc mai sauđể mà hộ thân.
Bánh tuế mãn tuần, siêu sinh cực lạc
Vui mừng thầy tổ tế độ hành tang
Lấy ai bảo toàn cho yên phần mộ
Mai sau tận số, hoạc ngộ hung thần
Lấy ai bảo thân, tội khiến phải chịu
Con cháu làm chay, minh sư tế độ
Lập đàn huyết hồ niệm Phật nam mô
A DI ĐÀ PHẬT-
Tụng kinh đế nhứt Giải thoát oan khiên
Phật tổ cửu huyền Cùng sang cực lạc,
Phật đản muốn cứu, Hồn kêu ai biết
Lúc sống làm người, phải học kinh giao
Kinh bỏ túi áo, để mà hộ thân
Đi xa về gần, thiên thần ủng hộ
Một mai tận số, đến ngày lâm chung
Con cháu có lòng, bỏ vào áo ngực
Thiên trừ tông thực, Phật độ về tây
Bẩo cái tràng phan, thậm trưng vui vẻ
Dẫu mà tế lễ, hồn mới đưựoc ăn
Con cháu thảo hiền, làm kinh tinh giáo
Nam mô thập phương Phật, Nam mô thập phương Pháp
Nam mô thập phương Tăng, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Liên Trì Hải Hộ, Nam mô Bồ Tát Ma Ha Tát

Nguồn bài viết: http://giaothuy.com/forum/threads/35788-Kinh-ky-cau.html?s=f4437dc0de404d64bfa8c05f2badf89e

Advertisements
This entry was posted in Tôn giáo and tagged , . Bookmark the permalink.