Niệm Phật


12 phương pháp niệm Phật
Nghi thức niệm phật hàng ngày

Xem chi tiết ….

Thông thường chúng ta hiểu nghĩa Lục Tự Di Đà hay Niệm Phật cầu Vãng sanh là: Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa như sau:

Nam Mô: Có 6 nghĩa: kính lễ, quy y, phụng thờ, cứu ngã, độ ngã, quy mạng.
A: Có nghĩa là Vô, Không
Di Đà: Nghĩa là lượng
Phật: Người giác ngộ.

Vậy Nam Mô A Di Đà Phật là: Kính lễ đấng giác ngộ vô lượng, cũng có nghĩa là: Con quay về nương tựa vào đấng giác ngộ vô lượng.

Đây là câu niệm Phật của những người tu theo pháp môn Tịnh Độ. Trong Thập Lục Quán Kinh Phật dạy: nếu chúng sinh nào niệm một lần danh hiệu của Phật A Di Đà sẽ tiêu được 8 muôn ức kiếp tội nặng.

Người tu theo Pháp môn Tịnh Độ thường niệm câu này nhưng hiện nay người con Phật thường dùng câu niệm Phật này để chào nhau. Tuy là một câu có 6 chữ ngắn gọn nhưng nó hàm chứa một tính lễ độ và một sự nhắc nhở cho nhau để thánh hóa tâm hồn mình, qua Hồng danh của Đức Phật A Di Đà.

Niệm Phật A Di Đà là một cách tu, nhanh chóng, dễ dàng, dựa vào tha lực và đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, bằng cách nhất tâm niệm danh hiệu của Ngài: “Nam mô A di đà Phật”. Để trau dồi đức hạnh và xoa dịu những khổ đau cho mình và những người chung quanh trong cuộc sống mỗi ngày.

Trong lịch sử đạo Phật, việc tôn xưng A-di-đà là một mốc phát triển quan trọng. Phép niệm A-di-đà là một cách tu dưỡng mới của Phật tử, không phải trải qua vô số kiếp. Đây là cách tu dưỡng dựa vào Tha lực, dựa vào đại nguyện của một vị Phật-một phép tu “nhanh chóng, dễ dàng” hơn chứ không chỉ dựa vào tự lực của chính mình. Đó là phép tu nhất tâm niệm 10 lần danh hiệu “Nam-mô A-di-đà Phật” lúc lâm chung để được sinh vào cõi Cực lạc. Để có thể đủ sức vững vàng niệm đủ 10 lần câu “Nam mô A Di Đà Phật” cận ngay lúc lâm chung thì lúc bình thường phải kiên trì niệm Phật thường xuyên.
Pháp tu này dựa trên 3 nền tảng Tín, Nguyện, Hạnh. Nghĩa là:

– Tín là tin tưởng vào cõi Tịnh độ, tin vào lời thề tiếp dẫn chúng sanh của Phật A Di Đà, tin vào khả năng của mình hoàn toàn có thể thực hiện được và được Phật tiếp dẫn vãng sanh về cõi Tịnh độ.

– Nguyện là phát nguyện dũng mãnh, tha thiết, quyết tâm về cõi Tịnh độ, từ đó buông xả, không tham luyến bất kỳ điều gì khác. Dù để thành Phật cứu giúp chúng sanh hay chỉ để giải thoát khỏi khổ ách trong sinh tử luân hồi, người theo pháp tu này cũng đều có phát nguyện mạnh mẽ, nhất quyết về cõi Tịnh độ của đức Phật A Di Đà.

– Hạnh là công phu trì niệm và tu tập, nghĩa là từ niềm tin và phát nguyện mạnh mẽ, người tu kiên trì niệm “Nam mô A Di Đà Phật” thường xuyên. Chính công phu tích lũy này sẽ giúp người tu được bảo vệ, gia trì để đủ khả năng niệm đủ 10 lần câu “Nam mô A Di Đà Phật” lúc lâm chung để ứng với đại nguyện của Phật A Di Đà đến tiếp dẫn về cõi Tịnh độ.

Tóm lại, tuy thấy 10 niệm lúc lâm chung là dễ dàng nhưng thực ra không dễ. Vì nếu người tu không kiên trì tu tập lúc sinh thời thì khi lâm chung đối diện với sự đau đớn, luyến tiếc, oan gia trái chủ đến đòi nợ thì không thể đủ khả năng nhớ được chứ đừng nói niệm đủ 10 niệm “Nam mô A Di Đà Phật”. Ngược lại, người nào tu tập kiên định lúc sinh thời thì lúc lâm chung sẽ dễ dàng niệm đủ 10 niệm “Nam mô A Di Đà Phật”. Dù cho thể xác có đau đớn, bất ngờ nhưng tinh thần vẫn an nhiên tự tại vì công phu tu tập đã làm cho câu “Nam mô A Di Đà Phật” ăn sâu vào tâm thức. Cộng thêm sự gia trì của Phật A Di Đà và đông đảo Bồ tát thì đới nghiệp vãng sanh về cõi Tịnh độ, được giải thoát là chắc chắn.

Advertisements
This entry was posted in Tôn giáo and tagged . Bookmark the permalink.